0935-7223883
  

 

رتبه های برتر کنکور 1402

image

رتبه های برتر کنکور 1402

امیرحسین مردی              رتبه 6 کشوری
فاطمه صیقلی                   رتبه 7 منطقه 
محمد مهدی نصرتی           رتبه 9 منطقه
امیرکسری شاهین راد         رتبه 17 منطقه
محمدرضا اسماعیل پور      رتبه 32 منطقه
علی رجبعلی پور               رتبه 41 منطقه
سارا محمودی                   رتبه 61 منطقه 
علی ونکی                       رتبه 70 منطقه
سحر سلیمانی                   رتبه 91 منطقه
محمدحسین نعیمی پوران     رتبه 94 منطقه 
سهند کریمی                     رتبه 102 منطقه 
امیرحسین امامی               رتبه 110 منطقه
امیرحسین الهیان               رتبه 129 منطقه 
فرزاد کمیانی                    رتبه 130 منطقه
امیرحسین یاسیزد              رتبه 145 منطقه
پریسا سلامت                   رتبه 156 منطقه
فرزاد عابدینی                  رتبه 218 منطقه
ابوالفضل ناصری             رتبه 301 منطقه  

اطلاعات بیشتر